Projekty unijne

Tytuł projektu:
Promocja marki SIMPLICITY na rynkach perspektywicznych

Cel i planowany efekt projektu:
Celem projektu jest rozszerzenie działalności eksportowej firmy, przy wykorzystaniu działań w ramach poddziałania 3.3.3
„Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR. Dzięki realizacji projektu Wnioskodawca zaoferuje na
zagranicznych rynkach(w tym na rynku perspektywicznym – Zjednoczonych Emiratach Arabskich) produkty z branży
meblarskiej, a przez to zwiększy osiągane przychody. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do nawiązania nowych
kontaktów handlowych i promocji marki produktowej SIMPLICITY. Udział w targach w charakterze wystawcy wzmocni pozycje
przedsiębiorstwa w branży. Mierzalne efekty realizacji projektu:
– Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji – 5;
– Przychody ze sprzedaży produktów na eksport – 13 058 488,74 PLN;
– Przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu- 1 319 348,16 PLN.

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu wynosi – 1 084 860.00 PLN (słownie: jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100)

Wkład Funduszy Europejskich:
Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 661 500.00 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100)

Termin realizacji:
01.09.2017r. – 31.12.2019r.